Програми для роботи з масивами

Програми для роботи з масивами

Задача: Знайти суму елементів масиву.

uses crt;
const K=100; {задаємо максимальну кількість елементів масиву}
type Mas = array [1..k] of real; {описуємо користувацький тип mas}
var a : mas; {описуємо масив а}
n,i : integer;
s : real;
begin

{вводимо кількість елементів масиву}

write('Введіть кількість елементів масиву:');
readln(n);

{Вводимо масив з клавіатури}

for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=]');
readln(a[i]);
end;

{Знаходимо суму елементів масиву}

s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];

{Виводимо значення суми елементів масиву}

writeln('Сума елементів масиву рівна:', s:0:3);
readln;
end.


Задача: Знайти максимальний елемент масиву.

uses crt;
const K=100;
type Mas = array [1..k] of real;
var a : mas;
n,i : integer;
Max : real;
begin
write('Введіть кількість елементів масиву:');
readln(n);

{вводимо масив, викор. генератор випадкових чисел}

for i:=1 to n do
a[i]:=random(100);

{виводимо масив}

for i:=1 to n do
writeln(a[i]:0:2);

{шукаємо максимальний елемент}

Max:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i] > max then max:=a[i];

{виводимо значення максимального елемента}

writeln('Max=:', max:0:3);
readln;
end.


Задача: Знайти кількість додатніх та суму додатніх парних елементів масиву.

uses crt;
const K=100;
type Mas = array [1..k] of integer;
var a : mas;
suma,n,i,kil : integer;
begin
write('Введіть кількість елементів масиву:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;
suma:=0;kil:=0;
for i:=1 to n do
begin
if a[i] > 0 then kil:=kil+1;
if ((a[i] mod 2 =0) and (a[i]>0)) then suma:=suma+a[i];
end;
writeln('Suma=:', suma);
writeln('Kil=:', kil);
readln;
end.


Задача: Відсортувати масив по зростанню.

Uses crt;
Const n=100;
var i,j,m : integer;
a : array[1..n] of integer;
begin
Writeln('Введiть кiлькiсть елементiв масиву:');
Readln(m);
for i:=1 to m do
begin
Write('a[',i,']=>');
Readln (a[i]);
end;
for i:=1 to m-1 do
begin
for j:=i+1 to m do
begin
if a[i]<a[j] then
begin
a[i]:=a[i]+a[j];
a[J]:=a[i]-a[j];
a[i]:=a[i]-a[j];
end;
end;
end;
writeln ('Сортування завершено');
for i:=1 to m do
writeln (a[i]);
readln;
end.