Вказівка вибору

Вказівка вибору

Цей оператор є узагальненням оператора if і дозволяє зробити вибір із довільного числа наявних варіантів. Він складається з виразу, що називається селектором, і списку параметрів, кожному з яких передує список констант вибору (список може складатися і з однієї константи).

Як і в операторі if, тут може бути присутнім слово else, що має той же зміст.

Формат опису:
case < вираз-селектор > of
< список констант вибору1 > : < оператор 1 >;
< список констант вибору 2 > : < оператор 2 >;
...
< список констант вибору n > : < оператор n >;
else < оператор >
end;

Оператор case працює наступним чином. Спочатку обчислюється значення виразу-селектора, потім забезпечується реалізація того оператора, константа вибору якого дорівнює поточному значенню селектора. Якщо жодна з констант не дорівнює поточному значенню селектора, виконується оператор, що знаходиться за словом else. Якщо слово else відсутнє, активізується оператор, що знаходиться за словом end, тобто перший оператор за межею дії case.

Селектор повинен відноситися до одного з перелічувальних типів (цілого, булівського або літерного). Дійсні та рядкові типи використовувати в якості селектора заборонено. Список констант вибору складається з довільної кількості значень або діапазонів, відділених один від одного комами. Межі діапазону записуються двома константами через складений символ діапазону "..". Тип констант у будь-якому випадку повинен збігатися з типом селектора.


Щоб краще зрозуміти використання оператора вибору, розглянемо кілька типових задач.
Задача: Розробити діалогову програму, яка запитує вік користувача і визначає, до якої вікової категорії він належить:
1) від 1 до 10 років - дитина;
2) від 11 до 15 років - підліток;
3) від16 до 20 років - юнак (юнка);
4) від 21 до 30 років - молода людина;
5)після 31 року - доросла людина.

Особливих пояснень ця задача не потребує, її можна розв'язати і за допомогою команди розгалуження. Однак зробимо її за допомогою команди вибору, причому, щоб скористатися гілкою Else, будемо вважати, що людина може мати вік не більше 150 років (навіть за всіма відомими рекордами, людина не може жити більше 150 років). Якщо ж користувач введе число, що не входить в дозволений діапазон, будемо вважати, що він пожартував.

Uses crt;
Var Years:byte;
Begin
Clrscr;
Write(‘Введіть Ваш вік: ’);
Readln(Years);
Write(‘Ви ’);
Case Years of
0..10: Writeln(‘- дитина.’);
11..15: Writeln(‘- підліток.’);
16..20: Writeln(‘- юнак (юнка).’);
21..30: Writeln(‘- молода людина.’);
31..150: Writeln(‘- доросла людина.’)
Else writeln(‘, мабуть, пожартували? Людина стільки не живе!’);
End;
Readkey;
End.

Задача: Розробити програму видачі номеру кварталу, до якого відноситься місяць, заданий числом від 1 до 12.

Uses crt;
Var Month:byte;
Begin
Clrscr;
Write(‘Введіть номер місяця: ’);
Readln(Month);
Case Month of
1..3: Writeln(‘Перший квартал.’);
4..6: Writeln(‘Другий квартал.’);
7..9: Writeln(‘Третій квартал.’);
10..12: Writeln(‘Четвертий квартал.’);
Else writeln(‘Помилка вхідних даних.’);
End;
Readkey;
End.