Структура програми

Структура програми

Програма на мові Паскаль складається з рядків, максимальна довжина яких не повинна перевищувати 127 символів. Програміст, набираючи текст програми, має право розміщувати рядки на екрані довільно. Рядок може починатися з будь-якої колонки. Кількість операторів у ньому довільна, причому відокремлюються вони один від одного крапкою з комою. Однак для яснішого сприйняття програми рекомендується розміщувати кожен оператор на окремому рядку, а складені оператори взагалі виокремлювати, роблячи відступи.

Синтаксично програма складається з необов'язкового заголовка і програмного блока, який у свою чергу будується з двох частин: описової та виконавчої.

Блок, що не входить до складу будь-якого іншого блоку, називається глобальним. Блоки, що знаходяться в глобальному, називаються локальними.

Глобальний блок - це основна програма, він присутній обов'язково.

Локальні блоки - це процедури і функції, їх наявність не обовя'зкова.

Об'єкти програми (змінні, константи і таке інше) відповідно називають глобальними і локальними.

Область дії об'єктів - блок, де вони описані, і усі вкладені в нього блоки.

На початку програми знаходиться заголовок, що складається в загальному випадку з зарезервованого слова Program та імені програми. Заголовок несе чисто змістовне навантаження і може бути відсутнім. Після заголовка знаходиться програмний блок, що складається в загальному випадку із п'яти розділів, перші чотири з яких - описова частина, а останній - виконавча.

Склад цих блоків наступний:

  • список імен використовуваних бібліотечних модулів (програм, що написані заздалегідь і можуть бути використані при розв'язуванні даної задачі)),
  • опис констант,
  • опис типів користувача;
  • опис змінних,
  • опис процедур і функцій користувача,
  • оператори.

Program <ім'я>;
Uses <ім'я1, ім'я2>; {список використаних бібліотечних модулів}
Const
< ідентифікатор > = < значення >;
Type
< ідентифікатор > = < опис типу >;
Var
< ідентифікатор > : < тип >;
{ розділ опису підпрограм}
Begin
< оператори >;
End.

Будь-який розділ, крім розділу операторів, може бути відсутнім.

Розділ uses завжди знаходиться в заголовку програми. Решта розділів можуть зустрічатися в програмі будь-яку кількість разів у довільному порядку. Головне, щоб всі описи об'єктів програми були зроблені до того, як вони будуть використані.

Розділ uses складається з зарезервованого слова Uses і списку імен стандартних бібліотечних модулів та бібліотечних модулів користувача.
Формат опису:

Uses < ім'я 1 >,< ім'я 2 >,...;

Бібліотечні модулі створюється заздалегідь і містять часто використовувані програми. Вони можуть бути створені самим користувачем або кимсь іншим В шкільному курсі ми використовуємо деякі зі стандартних модулів, що створені розробниками мови Паскаль: Crt і Graph:

Crt - містить засоби керування монітором у текстовому режимі, клавіатурою ПЕОМ, а також звукові ефекти.
Graph - містить пакет графічних засобів, що забезпечують ефективну роботу з екраном монітору у графічному режимі.

Як вже зазначалося, у розділі опису констант робиться присвоювання постійних значень ідентифікаторам констант. Розділ починається зарезервованим словом Const, за яким записується ряд виразів, що надають ідентифікаторам постійні числові або рядкові значення. Вирази присвоювання відокремлюються один від одного крапкою з комою.
Формат опису:

Const < ідентифікатор> = < значення >;
Приклад: Const A = 10.25;
Max = 1000;
V = 'Hello';

Кожна змінна, що зустрічається в програмі, повинна бути описана. Опис обов'язково передує використанню змінної.
Формат опису:

Var < ідентифікатор,... > : < тип >;
Приклад:
Var A,S : real; n : integer;

У розділі опису процедур і функцій розміщуються тіла підпрограм. Підпрограмою називається самостійна програмна одиниця, що має унікальне ім'я, за яким вона може бути викликана з інших частин програми.

У програмі на мові Паскаль розділ операторів є основним. Він починається зарезервованим словом Begin (початок), далі розміщуються оператори мови, відділені один від одного крапкою з комою. Завершує розділ зарезервоване слово End (кінець) і крапка:

Begin
< серія >;
End.

В будь-якому місці програми можуть вживатися коментарі. Це текст, за допомогою якого програміст занотовує деякі пояснення для користувачів програми. Текст коментарю обмежується символами { } або (* *) і може містити комбінації латинських і російських літер, цифр і інших символів. В обмежувачах (* *) проміжки між дужкою і зірочкою заборонені і крім того, у тексті не повинні знаходитися знаки обмежувачів, з яких коментар починається. Обмежень на довжину коментарю немає.


Умова: Дано два дійсних числа a та b. Обчислити їх суму, різницю, добуток.
Необхідні змінні:
a, b - задані числа;
Add - сума чисел;
Sub - різниця чисел;
Multy - добуток чисел.
Програма має наступний вигляд:

Program Task;
Uses crt;
Var a, b, Add, Sub, Multy : real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Введіть два числа ’);
Readln(a,b);
Add := a + b;
Sub := a – b;
Multy := a*b;
Writeln(‘Результати обчислень:’);
Writeln(‘Сума = ‘, Add :8:2);
Writeln(‘Різниця = ’, Sub :8:2);
Writeln(‘Добуток = ’, Multy :8:2);
Readkey; {Процедура затримки зображення на екрані до натискання будь-якої клавіші}
End.