Об'єкти

Об'єкти та їх властивості. Моделі.

Об'єкт - єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого

Будь-яка інформація пов'язана з певними об'єктами. Об'єктом може бути фізичне тіло, поняття, технічний пристрій, людина тощо.

Кожен об'єкт має певний набір параметрів. Кожен параметр має значення. Значення параметрів можуть змінюватися, але сам набір параметрів залишається незмінним. Якщо набір параметрів змінився - то це вже інший об'єкт.

Значення параметрів об'єкта в певний час визначають його стан.

Cтан об'єкта - це сукупність значень усіх його параметрів у певний час

Об'єкти можуть виконувати дії

Поведінка об'єкта - сукупність дій, які він може виконувати

Особливість, стан і поведінка - властивості об'єкта

Ко­ли об’єкт є скла­до­вою певної інформаційної системи, у ній враховується лише частина йо­го па­ра­метрів. Та­ким чином, працюючи з інформаційними системами, люди оперу­ють не са­мими об’єктами, а лише їх спро­щеними по­дан­нями, або моделями.

Модель об’єкта A — це створений людиною простіший об’єкт B, параметри якого відповідають частині параметрів об’єкта A, а поведінка імітує деякі його дії.

Процес побудови та дослідження моделей називається моделюванням.

Моделі використовують для дослідження об’єктів з певної точки зору, коли самим об’єктом оперувати надто важко або неможливо. Важливі для досягнення мети дослідження параметри та дії об’єкта враховують, іншими параметрами та діями нехтують.

Моделювати можна не лише об’єкти, але й процеси та явища. Моделі процесів або явищ відображають поведінку об’єктів у часі, а моделі об’єктів — їхню структуру.

Нариклад глобус є моделлю Земної кулі; лялька є моделлю людини. Усе це приклади фізичних моделей, але в інформаційних системах використовуються інформаційні моделі.

Інформаційна модель подає об’єкт, процес або явище у знаковій або символьній формі.

Сучасні програми, як правило, об’єктно-орієнтовані. Це означає, що всі дані в таких програмах є параметрами об’єктів і поведінка програми моделюєтья як поведінка об’єктів. Такі об’єкти можуть бути інформаційними моделями об’єктів реального світу або просто інформаційними об’єктами, що не мають відповідників у реальному світі.