Поняття інформації

Поняття інформації.

Інформація є невід’ємною складовою світу довкола нас і нашої свідомості.

Поняття «інформація» (від латинського informatio — відомості, роз'яснення, виклад) багатозначне і тому суворо визначене бути не може. У широкому значенні інформація — це відображення реального (матеріального, предметного) світу, що виражається у вигляді сигналів і знаків.

Інформація - це дані та відомості, представлені у різних видах.

В інформатиці поняття «інформація» означає відомості про об'єкти та явища навколишнього середовища, їхні параметри, властивості й стани, що зменшують наявний щодо них ступінь невизначеності, неповноти знань.

Поняття інформації — це одне з фундаментальних понять науки інформатики.

Для того щоб інформація сприяла прийняттю на її основі правильних рішень, вона має відповідати таким критеріям, як достовірність, повнота, своєчасність, корисність, зрозумілість.

Достовірність інформації означає, що вона відповідає реальності.

Інформація є повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення.

Своєчасність інформації означає, що вона є саме тією, яка потрібна на даний момент, суттєвою, важливою на цей час. Цю властивість інформації називають також актуальністю (від англ. «actual», що означає існуючий у дійсності, дійовий).

Корисність інформації визначається з огляду на ті завдання, які можна вирішити за її допомогою.

Інформація має реальну цінність тоді, коли вона є зрозумілою. Зрозумілість інформації означає, що споживач, який сприйняв повідомлення, здатний відновити той смисл, який вкладався в це повідомлення передавачем інформації.