Вивчення Turbo Pascal

Вивчення Turbo Pascal у школі - це просто,
якщо користуватися цим сайтом

  

   
  Головна
  Вступ до програмування
  Основи програмування мовою Паскаль
  Алгоритмічні структури
  Підпрограми
  Структуровані типи даних
  Графіка
  Автор сайту
  Карта сайту
   
 
 

Запис алгоритмів з використанням вказівки розгалуження мовою програмування

 

Задача №96 (1).
Умова: Дано значення цілих величин x та y . Знайти:

Program Example_96_1; 
Uses crt; 
Var x,y,Max,Min,Rezultat:integer;  
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення x та y: ’); 
 Readln(x,y); 
 If x{Знаходження максимуму та мінімуму} 
 Then 
  Begin 
    Max:=y; 
    Min:=x; 
  end 
 Else 
  Begin 
    Max:=x; 
    Min:=y; 
  End; 
 Rezultat:=sqr(Max)-sqr(Min); 
 Writeln(‘Резудьтат обчислень: ’,Rezultat:8:2); 
 Readkey;   {Затримка зображення на екрані до 
         натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №97(2).
Умова: Дано значення дійсних величин a, b, c. Знайти:

Program Example_97_2; 
Uses crt; 
Var a,b,c : real; 
  Rez1,Rez2,Min : real; {Rez1, Rez2 – проміжні 
       обчислення; Min – результат виконання програми} 
 Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть числа a,b,c: ’); 
 Readln(a,b,c); 
 Rez1:=(a + b + c) / 2; 
 Rez2:=sqrt(1/(sqr(a)+1)+1/(sqr(b)+1)+1/(sqr(c)+1)); 
 If Rez1Then Min:=Rez1 
 Else Min:=Rez2; 
 Writeln(‘Min=’,Min:8:2); 
 Readkey;    {Затримка зображення на екрані до 
         натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №100(2).
Умова: Дано значення дійсної величини Х. Визначити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати, що ділити на нуль не можна.

Program Example_100_2; 
Uses crt; 
Var X,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X: ’); 
 Readln(Х); 
 If X*X*X+X-2<>0 
 Then 
  begin 
   Rezultat:=(X-5)/(X*X*X+X-2); 
   Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
  end 
 Else 
  Writeln(‘Обчислення неможливі – ділення на нуль!’); 
 Readkey;   {Затримка зображення на екрані до 
         натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №101(4).
Умова: При даному значенні Х обчислити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно пам'ятати, що не можна знайти квадратний корінь з від'ємного числа.

Program Example_101_4; 
Uses crt; 
Var X,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X: ’); 
 Readln(Х); 
 If (X>=1) and (X*X*X-sqrt(X-1)>=0) 
 Then 
  begin 
   Rezultat:=sqrt(X*X*X-sqrt(X-1)); 
   Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
  end 
 Else 
  Writeln(‘Обчислення неможливі – від’ємний 
       підкореневий вираз!’); 
 Readkey;   {Затримка зображення на екрані до 
        натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №102(3).
Умова: Дано дійсні значення x та y. Обчислити:

Для розв'язання цієї задачі необхідно виконання умов обох попередній прикладів.

Program Example_102_3; 
Uses crt; 
Var X,Y,Rezultat:real; 
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть значення X та Y: ’); 
 Readln(Х); 
 If (sqr(X)-sqr(Y)<>0) and (X*X*X-Y+0.5>=0) 
 Then 
  begin 
   Rezultat:=sqrt(X*X*X-Y+0.5)/(sqr(X)-sqr(Y)); 
   Writeln(‘Rezultat=’,Rezultat:8:2); 
  end 
 Else 
  Writeln(‘Обчислення неможливі!’); 
 Readkey; {Затримка зображення на екрані до 
       натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №107.
За рейтинговою системою оцінка визначається таким чином, якщо сумарний бал учня становить не менше 92% від максимального, то виставляється оцінка 12, якщо не нижче 70%, то виставляється 8, якщо ж не нижче 50%, то оцінка 5, в інших випадках - оцінка 2. Визначте оцінку учня, якщо він набрав N балів, а максимальне значення сумарного балу становить S.
В цій задачі можна використати повну або скорочену форму команди розгалуження. Вам пропонується розв'язок зі скороченою формою.

Program Example_107; 
Uses crt; 
Var N,S,Grade:integer; {N – бали, що набрав учень; S 
            – максимальне значення 
            сумарного балу; Grade – 
            оцінка учня} 
Begin 
 Clrscr;       {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть максимальне значення сумарного балу, 
    що може набрати учень: ’); 
 Readln(S); 
 Write(‘Введіть кількість балів, що отримав учень: ‘); 
 Readln(N); 
 If (S<=0) or (N<=0) or (N>S) 
 Then writeln(‘Помилка вхідних даних.’)  
 Else 
  Begin 
   N:=round(N/S*100); {Знаходження процентного 
             відношення балів учня до 
             максимально можливого} 
   If N>=92 then Grade:=12; 
   If (N<92) and (N>=70) then Grade:=8; 
   If (N<70) and (N>=50) then Grade:=5; 
   If (N<50) then Grade:=2; 
   Writeln(‘Учень отримав оцінку - ’, Grade); 
  End; 
 Readkey;    {Затримка зображення на екрані до 
          натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №103.
Умова: На площині дано дві точки (x1, y1) та (x2, y2). Визначити, яка з них знаходиться далі від початку координат.
Для розв'язання цієї задачі необхідно скористатися теоремою Піфагора для знаходження відстані від початку координат до заданої точки (дивись малюнок):

Очевидно, що відстань від початку координат до точки з координатами (x, y) буде обчислюватись наступним співвідношенням: .
Зверніть увагу на те, що в зв'язку з тим, що кожна з координат в формулі підноситься до квадрату, неважливо, в якій чверті координатної площини буде знаходитись точка.
Виходячи з усього вище сказаного, програма для розв'язання даної задачі має наступний вигляд:

Program Example_103; 
Uses crt; 
Var X1,Y1,X2,Y2:real; {X1,Y2,X2,Y2 – координати даних 
            точок} 
  S1,S2:real;   {S1,S2 – відстані відповідно до 
          першої та другої точки} 
 
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть координати першої точки: ’); 
 Readln(Х1,Y1); 
 Write(‘Введіть координати другої точки: ’); 
 Readln(Х2,Y2); 
 S1:=sqrt(sqr(X1)+sqr(Y1)); 
 S2:=sqrt(sqr(X2)+sqr(Y2)); 
 If S1Then Writeln(‘Друга точка далі від початку координат’) 
 Else Writeln(‘Перша точка далі від початку координат’); 
 Readkey;    {Затримка зображення на екрані до 
          натискання будь якої клавіші} 
End. 

Задача №112.
Умова: Дано значення дійсних величин a, b, c. Подвоїти ці значення, якщо a >= b >= c, і замінити їх абсолютними значеннями, якщо це не так.
В цій задачі зверніть увагу на дуже поширену помилку: в програмі не можна писати подвійну нерівність, як це робиться в математиці. Тобто, вираз a >= b >= c в програмі записується як складена умова (a >= b) and (b >= c).

Program Example_112; 
Uses crt; 
Var a,b,c:real; 
Begin 
 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть три числа: ’); 
 Readln(a,b,c); 
 If (a>=b) and (b>=c) 
 Then 
  Begin 
   A:=A*2; 
   B:=B*2; 
   C:=C*2; 
  End 
 Else 
  Begin 
   A:=abs(A); 
   B:=abs(B); 
   C:=abs(C); 
  End; 
 Writeln(‘Вихідні значення:’); 
 Writeln(‘a=’,a:8:2); 
 Writeln(‘b=’,b:8:2); 
 Writeln(‘c=’,c:8:2); 
 Readkey;   {Затримка зображення на екрані до 
        натискання будь якої клавіші} 
End.